Skip to main content

Çalışma Saatleri

Pzt-Cuma: 09:00 - 18:00
Cmt.: 09:00 - 17:00

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


Sayın Hastamız, Hasta Adayımız, Hasta Veli/Vasisi, Hasta Yakını,

İşbu Aydınlatma 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde öngörülen “Veri sorumlusunun aydınlatma

yükümlülüğü” ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurumları Hakkında

Yönetmelik, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi,

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri gereğince veri sorumlusu sıfatıyla DR. Murat TEZCAN tarafından hazırlanmış

olup, aşağıda yer verilen kişisel veri kategorileri doğrultusunda genel nitelikte kişisel verileriniz ve sağlık hizmetine mahsus “özel nitelikli”

kişisel verileriniz bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, gerekli

hallerde değiştirilebilecek (silecek/yok edecek/güncelleyecek vb.), yeniden düzenlenebilecek, aktarılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Muayenehane hizmetleri kapsamında veri sorumlusu ve çalışanları tarafından alınan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve

6’ncı maddelerinde belirlenen kişisel verilerin işlenme şartları dahilinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

işlenmektedir.

– Kişisel Veriler

Kimlik Verisi: Kimlik/pasaport/ehliyet suretiniz vasıtasıyla adınız, soyadınız T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC

Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz; sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz

diğer kimlik verileriniz.

İletişim Verisi: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, danışma hattı ile yapılan görüşme

kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup, internet sitesi üzerinden doldurulan iletişim formları veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla

iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Müşteri İşlemi, Risk Yönetimi ve Finans Verileriniz: Hizmet bedelinin teminine ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ilişkin banka

hesap numaranız, IBAN numaranız, vergi kimlik numaranız, kredi kartı bilginiz ve faturalama bilgileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve

planlamasına ilişkin özel sağlık sigortası verileriniz ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı

olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık

verileriniz ve biyometrik verileriniz (fotoğraflarınız, kamera kayıtları vb.); sağlık hizmetlerinin sunulması ve fiziksel mekan güvenliği ile

bağlantılı görsel ve işitsel kayıtlarınız; internet sitesi üzerinden doldurulan iletişim formları veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime

geçtiğinizde elde edilen biyometrik, görsel ve sağlık verileriniz

Aileye veya Hasta Yakına Ait Veriler: Hastaya ulaşılamayan hallerde iletişim kurmak amacıyla (kişisel verilerin aktarımı Hasta Hakları

Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri dışında kesinlikle yapılmayacaktır) veya hastanın velisinin/vasisinin bulunması durumunda ya da acil

durumlarda haber verilmesi amacıyla hasta yakınına ait ad ve soyadı, iletişim verisi; hasta geçmişi için gerekli olduğu halde aile sağlık verileri.

Pazarlama: Açık rızanız doğrultusunda tarafınızdan elde edilen iletişim kanallarınız kullanılarak tarafımız veya iş ortaklarımızca hazırlanacak

anketler veya yeni teknik gelişmeler ışığında muayenehanemizde hastalarımızın hizmetine sunduğumuz teşhis ve tedavi yöntemlerine ilişkin

bilgilendirmeler; çerez kayıtları (sitemiz faaliyetleri kapsamında işlenen çerez verileri tarayıcınız ayarlarında yer alan çerez tercihlerinizle

sınırlı olup detaylı bilgi için internet sitemizdeki çerezlere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyiniz).

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin başlıca işlenme amaçları; 6698 sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 2004

sayılı İcra Ve İflas Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sair yasal mevzuatın öngördüğü hükümleri uygulayabilmek, personel yönetimi,

adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Ayrıca;

Buna göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis

ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurumları Hakkında Yönetmelik, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Yataklı Tedavi

Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili sair düzenlemelerde yer alan hukuki

yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebeplerine dayanılarak;

Sözleşme ilişkisi gereği doğan sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etmek, saklama ve arşiv faaliyetlerinin

yürütülmesi,

İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etmek,

İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşmak,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve

ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, Sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almak,

Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite

süreçlerinin değerlendirilmesi,

Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilmek,

Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi,

Kimliğinizin doğrulanması,

Sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilmek,

Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirmek,

İlaç veya tıbbi cihaz temini,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Pazarlama, Medya ve İletişim, danışma hattı tarafından bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut

faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

– Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler hastalarımızdan veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsilcilerinden; sağladığımız hizmet öncesi veya süreci esnasında

danışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında ulusal sağlık sistemi vasıtasıyla ilgili kişilere ait veri elde etmekteyiz. Söz konusu

veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak titizlikle kamu

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının

planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; internet sitesi, anket, sosyal sorumluluk gibi sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile sözlü,

yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, danışma hattı, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla hukuka ve dürüstlük kuralının

öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenir.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu

hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır

saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel

nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenmektedir.

Hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikâyet veya sair amaçlar ile danışma hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda; kliniğimizi veya internet

sitemizi ziyaret ettiğinizde (internet sitesi üzerinden işlenen çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgi için internet sitemizdeki çerezlere ilişkin aydınlatma

metnimizi inceleyiniz); sitemizde yer alan formlar aracılığıyla tarafımıza gönderdiğiniz kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 6’ıncı maddesinin 2’nci

fıkrası gereğince açık rızanıza; 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılan:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin

kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması

hallerinden birine ve 6’ncı maddenin 3’üncü fıkrası gereğince sağlık dışında kalan veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişilerin açık

rızası olmadan işlenebilirken; sağlığa ilişkin kişisel veriler:

Kamu sağlığının korunması

Koruyucu hekimlik

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın

işlenebilir.

KVKK 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası dışında kalan diğer tüm kişisel verileriniz açık rızanız alınarak örneğin: Türk Medeni Kanunu

gereğince çocuk sayılan, 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri açık rıza gereken hallerde küçüğün velisinin/ vasisinin veya

temsilcisinin rızası ile; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayankişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halleri dışında kalan iletişim verileriyle

sınırlı olarak hasta yakını verileri ancak hasta yakınının açık rızası ile ayrıca belirlediğimiz herhangi bir amaçla (örneğin bir anket projesi

için) kişisel verilerinizi işlemek veya size muayenehanemizce yürütülen tanıtım faaliyetleri ve kampanya bilgilendirmeleri yapmak için açık

rızanız alınarak işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler/Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizin yazılı olarak izin verdiğiniz durumlarda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle, kurumlarla paylaşılabilmesi

mümkündür. Bu üçüncü kişi/kurumlar arasında hizmet alan kişinin yakınları, hizmet alan kişinin çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel

hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek

üzere hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı üçüncü kişiler bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık

Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer

resmi merciler, özel sigorta şirketleri, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, danışmanlar,

denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi

yürütmek üzere sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurtdışı kuruluşlara aktarılabilir.

Açık rızanız olması halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aday hastalara klinikte gösterilebilir veya internet üzerinden dosya paylaşımı ile

aktarılabilir. Açık rızanız olması halinde: içinde fotoğraf ve videolarınızın da olduğu nitelikli sağlık verileri uluslararası bilimsel kuruluşlara;

tarafımızca işlenen her türlü kişisel veri ise veri sorumlusunun muayenehane faaliyetlerinde depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu,

hosting, program, bulut bilişim vb.) gibi destek hizmetleri aldığı üçüncü kişilerin yurtdışında bulunması veya teknik altyapıların/sunucuların

yurtdışında olması sebepleriyle yurtiçi/yurtdışındaki kurum/kuruluşlara veya yurtdışında mukim iş ortaklarına aktarılabilir. Bilimsel

makalelerin, kitapların, kongre bildirilerinin hazırlanma, sunum veya basım süreçlerinde hastalara ait görsellere sıkça yer verilmektedir.

Hastaların açık rızaları alınarak kendilerine ait görsel materyaller ve diğer kişisel veriler bilimsel kuruluşlara ve yayın kuruluşlarına aktarılabilir.

Ayrıca belirtilmelidir ki söz konusu verilerin Kanunun 28’inci maddesinin (b) ve (c) fıkraları gereğince resmi istatistik ile anonim hâle

getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla veya millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya

bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi durumunda Kanun hükümleri uygulanmaz.

Önemle belirtilmelidir ki Hasta Hakları Yönetmeliğinin 20’nci maddesinde de, ilgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak

tedbirlerin gerektirdiği haller dışında hasta sağlık durumu hakkında yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini isteyebilecektir.

Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 9’uncu maddesi gereğince hekimlerin sır saklama yükümlülüğü olup hekimin hastasından öğrendiği sırları

açıklayamayacağı, hastanın ölmesinin ya da hekimle olan ilişkisinin bitmesi durumunda dahi bu yükümlülüğün ortadan kalkmayacağı

düzenlemiştir. Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye sokması durumunda, hastanın

kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü değildir. Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor

düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması anlamına gelmemektedir. Öyle ki hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında

dahi olayın meslek sırrı olduğunu ileri sürerek bu görevlerinden çekilebilir.

– Kişisel Verilerinizin Muhafaza Süresi

Kanun’un 7’nci maddesine göre, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bizi bilgilendirme yükümlülüğü tarafınıza aittir.

Ayrıca prosedürlerimiz gereği iletişim ve adres verileriniz gibi kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden periyodik

olarak teyit istenecektir. Söz konusu süreler hastalara ve veri türüne göre hesaplanmaktadır. Prensip olarak sağlık verileriniz öngörülemeyen

bir afet, kaza, hırsızlık vb. durumlar oluşmadığı ve yasal yükümlülüğümüzün bitimiyle silme/yok etme talebiniz bulunmadığı sürece (söz

konusu talebe ekte yer alan açık rıza metninden ulaşabilirsiniz) meşru menfaatlerimiz gereğince ve açık rızanıza dayanarak maksimum 50 yıl

süre ile muhafaza edilecektir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler periyodik imha

sürelerine veya ilgili kişinin varsa başvurusuna uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile

imha edilecektir. Kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket

edilmektedir. Detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan veri saklama ve imha politikamıza bakınız.

-Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11’inci maddesi gereğince, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (sağlık

kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri

Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir),

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere debildirilmesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme

hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir),

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

-Kişisel Veri Sahibi Olarak Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan yazılı başvurunuzu

Dr. Murat TEZCAN’ın Cumhuriyet Mah. Yağmur (150) Sokak No:14A/1 Nilüfer/BURSA adresine elden bizzat iletebilir, noter kanalıyla

veya iadeli taahhütlü posta ile ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz. Başvuru esnasında tarafımızca kimlik bilgilerinin

teyit edilmesi amaçlı olarak kimlik ibraz edilmesini talep hakkımız yahut başvurunun ilgili kişice yapıldığının teyidi amacıyla ilgili kişinin

bildirdiği iletişim kanallarının kullanılması hakkımız saklıdır. Kişisel verilerinize yönelik başvurularınız en çok 30 gün içerisinde

neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, Kanunun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet

gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kliniğimiz tarafından alınacaktır.

6698 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip Dr. Murat TEZCAN’ın, aydınlatma metni ile 6098 sayılı kişisel verilerin

korunması kanununun 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında düzenlenen kişisel veri sınıfında olan; Kimlik Verilerinin /İletişim

Verilerinin/Hizmet Bedelinin Teminine İlişkin Verilerin/Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Planlamasına İlişkin Verilerin/Özel

Nitelikli Kişisel Verilerin/Aileye veya Hasta Yakına Ait Verilerin kullanım kapsamı, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma

yöntemleri ve hukuki sebepleri, nasıl muhafaza edileceği ve saklama süreleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve

anlaşılır bir biçimde tarafıma anlatılmış; tarafımca söz konusu bu aydınlatma metni okunmuş ve anlaşılmıştır.

Bizimle
İletişime Geçin
Adres

Cumhuriyet Mah. FSM Cad.
Yağmur Sk. No:14
A Blok D: 1 (Cadde 224)
Nilüfer 16210 Bursa

Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma:
09:00 - 18:00
Cumartesi:
09:00 - 14:00

© Dr.Murat Tezcan. All rights reserved. Web Tasarım Bursa Web.

Open chat
Merhaba, bilgi almak istiyorum.